Regulamin serwisu tixto.pl

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym tixto.pl - https://tixto.pl od Jakub Szulczewski, Jeziorko 15, 14-520 Pieniężno, NIP: 526-285-57-80


Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 • 1

  Klient

  osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym tixto.pl. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca

 • 2

  Operator sprzedaży

  Jakub Szulczewski, Jeziorko 15, 14-520 Pieniężno, NIP: 526-285-57-80

 • 3

  Sklep

  sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie https://tixto.pl

 • 4

  Konsument

  w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności

 • 5

  Sprzedawca

  wystawca biletu zgodnie z danymi umieszczonymi na bilecie oraz w opisie każdego wydarzenia

 • 6

  Regulamin

  niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami


Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet bilety na wydarzenia artystyczne (spektakle, koncerty). Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie produktów elektronicznych.

Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej https://tixto.pl, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Operatora.

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@tixto.pl.

§2 Warunki korzystania z usługi

By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:

posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,

posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768,
włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:

formularza zamówienia,
newslettera,
chat,
formularza kontaktowego.

Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.

Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e- mail na adres e-mail Operatora. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany powyżej.

§3 Zawieranie umów

Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji). Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go bilety w Sklepie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania biletów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób płatności. Następnie Klient klika przycisk "Przejdź do płatności", który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych biletów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Przejdź do płatności" znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia. Kliknięcie przycisku "Przejdź do płatności" jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku "Przejdź do płatności".

Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Operator wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych biletów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez: udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu, utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§4 Terminy i sposoby płatności

Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie: za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata).

Do ceny biletu doliczona jest opłata transakcyjna w wysokości 2% jego wartości, pokrywająca koszty procesowania płatności i wystawienia biletu.

Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Operatora dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.

§5 Sposoby i koszty dostawy

Operator dokonuje niezwłocznego przekazania biletów w formie elektronicznej (załącznik do wiadomości e-mail w formacie PDF) na adres e-mail podany przez Klienta. Czas realizacji zamówienia wynosi do kilku minut od zaksięgowania zapłaty za zamówione bilety na koncie Sprzedawcy w systemie Operatora (albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności).

§6 Prawo odstąpienia od umowy

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Klient może wykupić dodatkową opcję zwrotu biletów na etapie zakupu biletów - o ile dla danego wydarzenia taka opcja jest dostępna

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą o ile nie dotyczy ona sytuacji wymienionych powyżej, terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć zarówno drogą pocztową na adres: Jeziorko 15, 14-520 Pieniężno, jak i na adres kontaktowy e-mail: kontakt@tixto.pl.

Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Operator niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

§7 Reklamacja - rękojmia za wady

Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres Operatora: kontakt@tixto.pl. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

imię i nazwisko lub firmę kupującego,
adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,
dołączony dowód zakupu biletu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.),
dokładne oznaczenie reklamowanego biletu,
wskazanie wady opisującej niezgodność biletu z umową i daty jej wystąpienia,
żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady),
datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego biletu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca prześle opinię co do niezasadności reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

§8 Umowy zawierane z przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych

Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Prawem właściwym jest prawo polskie.

§9 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym: skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży, zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu, zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10 Postanowienia końcowe

Operator i sprzedawca zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla konsumenta.

Regulamin obowiązuje od dnia 27-01-2022.

Sign In